Akil Adamlar Grubu - AAG Yazdır

Akil Adamlar Grubu’nun Faaliyetleri
  • AAG uluslararası ve bölgesel çatışmalarla ilgili durumları, potansiyel riskleri, tehditleri ve odak noktalarını gözlemler, analiz eder ve tanımlar. Elde ettiği bulguları ve önerileri ulusal otoritelere ve uluslararası birimlere rapor eder.
  • AAG üye ülkeler arasında şeffaflığın, iyi yönetişimin, insan haklarının ve demokrasinin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için seminerler, konferanslar ve eğitim kursları düzenler. Bunun amacı bir güvenlik kültürü oluşturabilmek için normların ve ilkelerin belirlenmesi, önerilmesi ve tesis edilmesidir.
  • AAG donuklaşmış çatışmaların hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulabilmesi, çatışan ya da çekişen taraflar arasındaki problemlerin barışçıl ve demokratik yollardan çözümlenebilmesi için uygun önerilerde bulunur.
  • AAG çatışma sonrası dönemde “sivil toplum”un; geliştirilmesi ve sürdürülebilir istikrara, güvenliğe ve barış inşa sürecine katkı yapar hale getirilmesi için çalışmalar ve önerilerde bulunur.


Akil Adamlar Grubu’nun Yapısı
  • AAG, üye kuruluşların başkanlarından / direktörlerinden veya seçkin şahsiyetlerinden oluşmaktadır.
  • Misyonunu yerine getirme noktasında verimliliği garanti altına almak için, AAG üyelerinin sayısı on kişiden fazla olmayacaktır.
  • AAG kararlarını konsensüs ile alacaktır.
  • AAG, görevlerini tam olarak yerine getirebilmek için, örneğin “Risk Analizi ve Güvenlik Kültürü Geliştirme Grubu”, “Gözetleme Grubu”, “Kanıt Toplama Grubu” vb. duruma özgü alt gruplar oluşturabilir. Bu alt gruplar düzenli olarak AAG’ye rapor vereceklerdir.
  • “Akil Adamlar Grubu” yılda en az bir kez ya da gerekli görülmesi halinde daha fazla bir araya gelecektir. Toplantıların zamanı ve süresi alt gruplar tarafından belirlenecektir.