Cumartesi, 26 Eylül 2020
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)Russian (CIS)
DEKLARASYON Yazdır e-Posta

 

TOD-TR Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu Projesi

Barış Medeniyeti Ana Temalı Düşünce Kuruluşları İş Birliği Etkinlikleri

7–12 Nisan 2008 Türkiye

 

SONUÇ BELGESİ

 

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çin, Mısır, Etiyopya, Gürcistan, Hindistan, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Moğolistan, Pakistan, Rusya, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den 24 düşünce kuruluşunun temsilcileri 7–12 Nisan 2008’de uluslararası ve bölgesel konuları tartışmak, iş birliği yapmak ve “Düşünce Kuruluşları İletişim Ağı” kurmak amacıyla bir araya geldiler.

 

TASAM’ın inisiyatifi ile bu düşünce kuruluşlarınca gerçekleştirilen konferans; üye kurumlara birbirlerinin faaliyetleri, araştırmaları, makaleleri, yorumları, yayınları ve ortak projeleri hakkında bilgi paylaşımı sağlayacak iş birliği ortamının oluşmasına yönelik bir “iletişim ağı” kurulmasının genel çerçevesi üzerine yapılmıştır.

 

Konferansın katılımcıları aşağıdaki konular üzerinde görüş birliğine varmışlardır.

 

Düşünce Kuruluşları İletişim Ağı Yapısı

 

Üyelik

 

1. 2008’de Türkiye’de gerçekleştirilen toplantıya katılarak “ağ”ın değerlerini ve ruhunu paylaşan düşünce kuruluşları “kurucu üyeler”dir.

2. “Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu” ifadesine paralel olarak projenin konsepti; Türkiye ile karşılıklı iyi ilişkiler çerçevesinde ortak iş birliği ve bilgi paylaşımıdır.

3. “Ağ”a üyelik yıllık konferansta kabul şartı ile tüm ülkelerden düşünce kuruluşlarına açık olacaktır.

4. “Ağ”a üye olmak isteyen kuruluşlar TASAM başkanlığına başvurabileceklerdir.

5. Başvuru sahibi kuruluş, TASAM tarafından üye kuruluşların düzenli toplantılarına davet edilebilir.

 

Başkanlık

 

1. Kurumsallaşma tamamlanana kadar başkanlığı TASAM üstlenecek ve her yıl bir veya daha fazla genel katılımlı konferans düzenleyecektir.

2. TASAM, başkanlığı süresince “sekretarya” görevini icra edecektir.

3. Kurumsallaşma tamamlandıktan sonra bütün mali sorumlulukları ile birlikte dönem başkanlığını (1 yıl) almak için düşünce kuruluşlarından teklif gelmesi halinde TASAM bunu memnuniyetle kabul edecek ve tecrübeleri ile destek olacaktır. Süre sonunda başkanlık TASAM’a geri dönecektir.

 

TOD-TR’nin İşleyişi

 

1. TOD-TR, üye kuruluşlar arasında bilgi alışverişi sağlayacak düzenli, kapsamlı ve interaktif bir internet sitesine sahip olacaktır.

2. “Çatışmayı önleme”, “kriz yönetimi” ve “barış inşa süreci” temaları çerçevesinde “risk analizi”, “güvenlik geliştirme”, “gözlem”, “bilgi toplama” gibi konularda çalışma grupları kurulabilir ve “Akil Adamlar Grubu” oluşturulabilir.

3. Üye kuruluşlar, uluslararası ve bölgeler arası teşkilatları içinde iş birliği ilişkileri kurabilir ve bu amaçla bir “Ağ Temas Grubu” kurulabilir.

 

a) TOD-TR İletişim Ağı İnternet Sitesi (todturkey.org)

 

1. “todturkey.org” üye kuruluşlar arasında düzenli, kapsamlı ve interaktif bilgi alışverişi sağlayacaktır.

2. “todturkey.org” uluslararası ve bölgesel meselelere ilgi duyan herkese, üye kuruluşların ve “ağ” içinde bulunan “Temas Grubu”, “Akil Adamlar Grubu” gibi grupların çalışmalarını takip edebilme olanağı sağlayacaktır.

3. TASAM, “ağ”ın internet sitesine ev sahipliği yapacaktır ve TASAM Bilgisayar Merkezi teknik yardım ve olanaklar sunacaktır.

4. “Ağ”, siteye ev sahipliği yapan bir site yöneticisi tarafından yönetilecektir. (TASAM Bilgisayar Merkezi Yönetim Ekibi)

5. Site yöneticisi, siteyi teknik olarak destekleyecektir ve yasadışı saldırılara karşı koruyacaktır.

6. “todturkey.org” içinde tüm bilgi yayını Türkçe - İngilizce - Rusça dillerinde olacaktır.

7. Kullanıcı ismi ve şifresi ile kullanılan güvenlikli alanlar hariç, “todturkey.org”a ulaşım kamuya açık olacaktır.

8.“todturkey.org” sitesindeki bilgiler ve yayınlanan dokümanlar kişisel gizlilik ve telif hakkı bakımından uluslararası kurallara tabidir.

 

b) Akil Adamlar Grubu - AAG

 

Akil Adamlar Grubu’nun Faaliyetleri

1. AAG uluslararası ve bölgesel çatışmalarla ilgili durumları, potansiyel riskleri, tehditleri ve odak noktalarını gözlemler, analiz eder ve tanımlar. Elde ettiği bulguları ve önerileri ulusal otoritelere ve uluslararası birimlere rapor eder.

2. AAG üye ülkeler arasında şeffaflığın, iyi yönetişimin, insan haklarının ve demokrasinin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için seminerler, konferanslar ve eğitim kursları düzenler. Bunun amacı bir güvenlik kültürü oluşturabilmek için normların ve ilkelerin belirlenmesi, önerilmesi ve tesis edilmesidir.

3. AAG donuklaşmış çatışmaların hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulabilmesi, çatışan ya da çekişen taraflar arasındaki problemlerin barışçıl ve demokratik yollardan çözümlenebilmesi için uygun önerilerde bulunur.

4. AAG çatışma sonrası dönemde “sivil toplum”un; geliştirilmesi ve sürdürülebilir istikrara, güvenliğe ve barış inşa sürecine katkı yapar hale getirilmesi için çalışmalar ve önerilerde bulunur.

Akil Adamlar Grubu’nun Yapısı

1. AAG, üye kuruluşların başkanlarından / direktörlerinden veya seçkin şahsiyetlerinden oluşmaktadır.

2. Misyonunu yerine getirme noktasında verimliliği garanti altına almak için, AAG üyelerinin sayısı on kişiden fazla olmayacaktır.

3. AAG kararlarını konsensüs ile alacaktır.

4. AAG, görevlerini tam olarak yerine getirebilmek için, örneğin “Risk Analizi ve Güvenlik Kültürü Geliştirme Grubu”, “Gözetleme Grubu”, “Kanıt Toplama Grubu” vb. duruma özgü alt gruplar oluşturabilir. Bu alt gruplar düzenli olarak AAG’ye rapor vereceklerdir.

5. “Akil Adamlar Grubu” yılda en az bir kez ya da gerekli görülmesi halinde daha fazla bir araya gelecektir. Toplantıların zamanı ve süresi alt gruplar tarafından belirlenecektir.

 

c) Ağ Temas Grubu - ATG

 

Ağ Temas Grubu’nun Faaliyetleri

1. BM ve özel kuruluşları, uluslararası örgütlerin gündemindeki konuları içeren uluslararası ve bölgesel konular ile ilgili güncel sorunları takip etmek.

2. İlgili tüm dokümanları üye kuruluşlara bildirmek, gerekiyorsa dağıtmak

3. Uygulanacak politikaların uyumlu hale getirilmesi ve uygun ortak stratejiler geliştirilebilmesi amacıyla üye kuruluşların bu konulara yönelik ilgilerini artırmak.

4. Bu politikalar ve stratejilerle ilgili hükümetlere, uluslararası örgütlere ve diğer yetkililere tavsiyelerde bulunmak.

5. Üye kuruluşlar, “Akil Adamlar Grubu” ile “İletişim Ağı” içinde kurulmuş bulunan diğer alt gruplar arasında koordinasyon ve iletişim sağlamak

6. Ulusal ve uluslararası uzmanlıktan faydalanmak; ulusal yetkililer ve uluslararası birimler ile düzenli iletişim kanalları oluşturmak.

7. ATG yukarıda sözü edilen uluslararası ve bölge-içi örgütlenmeler arasında “istişâri mevki” elde etmenin yollarını araştıracaktır.

8. ATG, üye kuruluşları ilgilendiren tüm diğer konularda bilgilendirme ve koordinasyon sağlamak üzere “İletişim Ağı”nın temel “koordinasyon organı”dır.

Ağ Temas Grubu’nun Yapısı

1. ATG, üye düşünce kuruluşlarının kıdemli temsilcilerinden oluşur.

2. Üye kuruluşlardan her biri, “Ağ Temas Grubu”nun oluşturulabilmesi amacıyla kıdemli yönetim personeli düzeyinde “temas personeli” belirleyecek ve bu personelin adını TASAM’a bildirecektir.

3. ATG, sorumluluklarını yerine getirebilmek için yılda en az bir kez, ya da gerekli görülmesi halinde daha fazla toplanacaktır.

4. ATG ilk toplantıda kendi kurallarını ve prosedürünü belirleyecektir.

5. ATG, düşünce kuruluşlarının “İletişim Ağı” sitesi içinde yer alan özel güvenli alanı/platformu kullanarak düzenli koordinasyon toplantıları düzenleyecek, amaç ve beklentileri paylaşacaktır.