Saturday, 13 July 2024
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)Russian (CIS)
TASAM’dan 8 Yeni Kitap PDF Print E-mail
Thursday, 08 October 2015 15:41
TASAM’dan 8 Yeni Kitap
TASAM kütüphanesi 160 yayınlık bir envantere ulaştı. TASAM Yayınları yeni dönemde çıkardığı 8 kitapla literatüre katkısını sürdürüyor. Tüm kitaplar TASAM web sitesi üzerinde bulunan internet mağazasından satın alınabiliyor.
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin yayınevi TASAM Yayınları yeni yayın dönemine çıkardığı sekiz yeni kitapla giriyor.
Türkiye’nin engin tarihî birikimi ve deneyiminden de istifade eden TASAM, ‘güç ve adalet temelinde bir medeniyet’ tasavvuru ile ülkemizin sosyal sorumluluk sahibi uzmanları ve bilim insanları tarafından kurulduğu 2003 yılından bu güne kadar yayınladığı 80 kitap ve hazırladığı onlarca raporla STK tüzel kişiliğinde bağımsız ve dinamik bir düşünce kuruluşu olarak ülke literatürüne katkı sunmakta.
Asya’, ‘Afrika’, ‘Avrupa’, ‘Latin Amerika ve Karayipler’ ve ‘Kuzey Amerika’ ile ‘Türkiye’ ve güvenlik kuşağı olan ‘Balkanlar’, ‘Ortadoğu’, ‘Karadeniz-Kafkas’ ve ‘Akdeniz’ bölgelerine yönelik başlattığı kurumsal süreçleri ‘Türk Dünyası’ ve ‘İslam Dünyası'na yönelik başlattığı kimliksel süreçlerle genişleten TASAM, yayınlarıyla da çok açılımlı bir ‘spektrum’a hitap etmekte.
“19. yüzyıl Avrupa Çağı’ydı, 20. Yüzyıl bütün olarak değerlendirildiğinde Amerika Çağı’ydı ve 21. Yüzyıl yine bir bütün olarak değerlendirildiğinde Asya Çağı olacaktır. Bu tabir, bu tarif özellikle son on yıldır yaşadıklarımızın ışığında baktığımızda bu günkü dünyanın altyapısını oluşturuyor.
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika endeksli geleneksel Batı Bloğu’na karşı, dünyada yeni güç adaylarının tamamına yakınının Asya’dan 21. Yüzyıl başı itibariyle kendisini göstermiş olması nedeniyle, bu günkü yaşadığımız şartlar ve dünya oluşmaya başladı. “Entegrasyon”, “mikro milliyetçilik” ve “öngörülemezlik” parametreleriyle oluşan bu “çok kutuplu dünya”da iç ve dış dinamiklerin yönetimi herkes için tarihte hiç olmadığı kadar zor.
Asya kendi bünyesinde çok büyük zıtlıkları, fırsatları ve tehditleri barındıran ve 21. Yüzyılın güç merkezi olmaya aday bir coğrafyadır. Eğer bu zıtlıklar iyi yönetilebilirse başarılı olma şansı çok yüksektir. Fakat bu zıtlıklar ve farklılıklar dışarıdan ya da kıta içi aktörlerin birbirleri ile olan anlamsız rekabetinden dolayı manipüle edilirse Asya’nın büyük yükselişi beklenmedik sonuçlarla da karşılaşabilir”.
Yukarıdaki metin kitabın arka kapak yazısından alınmıştır.
Kitabın Bibliyografik Künyesi
Kitap Adı             : ASYA BİRLİĞİ? Siyaset, Güvenlik,Ekonomi ve Kültür Parametreleri /ASIAN UNION? Parameters of Politics, Security, Economy and Culture
Editör Adı             : Dr. Almagül İSİNA
Yayınevi                : TASAM Yayınları
Dili                         : Türkçe-İngilizce
Dizisi                      : Uluslararası İlişkiler Serisi
Yayın Yılı              : 2015
ISBN                       : 978-605-4881-05-5
Sayfa                     : 464 sayfa
Fiyatı                      : 25.00 TL
“Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa; Afganistan’a bir subay heyetinin gönderilmesine yönelik Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa’ya verdiği yazılı talimatta;
1. Güçlü bir Afgan Ordusu oluşturmak için değerli subaylardan oluşan bir heyet seçilmesini,
2. Giden subayların maaşlarının Türkiye tarafından ödenmesini, Türk Ordusu kadrosunda yer almakla birlikte Afgan Hükümeti personeli gibi hareket etmelerini, kendilerini sevdirmeye özen göstermelerini fakat siyasete bulaşmamalarını, gerekirse Türk vatandaşlığından çıkmaksızın Afgan uyruğuna geçmelerini,
3. Türkiye ile irtibatın daima muhafazasını emretmiştir.
Türk İstiklâl Harbi’nin en kritik günleri, Türkiye’nin birçok bölgesi işgal altında, İnönü Muharebeleri dahi henüz başlamamış, Türkiye’nin en çok subaya ihtiyaç duyduğu bir dönem; TARİH: 21 Aralık 1920”.
Yukarıdaki metin kitabın arka kapak yazısından alınmıştır.
Kitabın Bibliyografik Künyesi
Kitap Adı : Atatürk Dönemi ve Sonrası Türk-Afgan İlişkileri, Afganistan Penceresinden Genel Bakış
Yazar Adı Dr. Mustafa ŞAHİN
Yayınevi : TASAM Yayınları
Dili : Türkçe
Dizisi : Uluslararası İlişkiler Serisi
Yayın yılı : 2015
ISBN : 978-605-4881-09-3
Sayfa : 184 sayfa
Fiyatı : 15.00 TL
“1990’lı yıllarda yaşanan çatışma ortamının ardından Balkanların barış ve huzura kavuşması kolay olmamıştır. Yaşanan sorunların etkilerinin uzun süre devam etmesine karşın ülkeler ve toplumlar arasında siyasal-toplumsal alan paylaşımı yoluna gidilmiştir.
Avrupa Birliği, Balkanlar’daki sorunlar karşında entegrasyon yoluyla insan ve mal hareketliliğini sağlayıp, çözülemeyen sınır sorunlarını geçişken sınırlar yoluyla çözmeyi hedeflemektedir. 2013’te AB’ye üye olan Hırvatistan’ın ardından diğer altı Balkan ülkesinin uzun süre üyeliğe hazır olamayacağı öngörülmektedir. Birliğe adaylık statüsü kabul edilen Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ile bu statüyü bekleyen Bosna-Hersek, Kosova ve Arnavutluk’un durumu, gerçekleştirecekleri reformlara ve AB standartlarına yaklaşmalarına bağlı olarak gelişecektir. AB zayıflayan ekonominin getirdiği ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen, AB’ye üyelik perspektifi Balkan ülkeleri için önemli bir hedef olmaya devam etmektedir.
Bu çalışma, Balkan ülkelerinin önce kendi coğrafyalarında, ardından ise AB ile kuracakları siyasi, sosyolojik ve ekonomik bir entegrasyonun yolları ve kazanımlarını ele almaktadır”.
Yukarıdaki metin kitabın arka kapak yazısından alınmıştır.
Kitabın Bibliyografik Künyesi
Kitap Adı             : Balkanlarda Çok Boyutlu Entegrasyon, Multidimensional Integration in The Balkans
Editör Adı             : Tolga SAKMAN
Yayınevi                : TASAM Yayınları
Dili                         : Türkçe-İngilizce
Dizisi                      : Uluslararası İlişkiler Serisi
Yayın yılı              : 2015
ISBN                       : 978-605-4881-11-6
Sayfa                     : 286 sayfa
Fiyatı                      : 18.00 TL
“Etnik olarak ‘ulus-devlet’ sadece bir normdur. Zira hiçbir ülke etnik olarak türdeş değildir. Türdeş olmayan bir yapıyı bir araya getirmenin; ulus inşa etmenin yolu ise “dil”den geçer. Zira insanlar sadece bir ülkede değil; ama dilde yaşar.
Bazen iktidar dil savaşını kazanır. Mağlup bireyler ana dilini bırakır, köklerini gizler. Eğer bir toplum dil temelinde baskıya maruz kalır ya da marjinalleşmeye zorlanırsa bunun için ödenen bedel çok yüksek olur: bireylerde bir özgüven yıkımı, yabancılaşma, öfke, düşmanlık... Çatışma, bu noktadan sonra artık kaçınılmazdır. Toplumdaki hakim gruplar çoğu zaman bu çatışmanın nedenini anlayamaz. Çünkü baskı yapanlar, yaptıklarını unutmayı tercih eder. Baskıya uğrayanlar ise çoğu kez baskı yapanlardan daha derin bir hafızaya sahiptir.
Şart, bölgesel veya azınlık dilleri belli gruplara özgü bir problem olarak sunmaz. Amacı, sadece azınlık gruplarını doğrudan ilgilendiren dilsel mirası korumak değil; gerçekte çoğunluğu da ilgilendiren kültürel çeşitliliği korumaktır. Türkiye'de Kürtçeyi korumak sadece Kürtçe konuşanların görevi değildir. Kürtçe, Türk Ulusu’nun ortak varlığıdır.
Babil efsanesi, insan oğlunun cezalandırılması ile sonlanmış olsa da, onun yaratıcı gücüne vurgu yapması açısından kayda değerdir. Evet, dilsel çeşitlilik bir sorundur; ama aynı ölçüde bir zenginliktir. Şart, belki de bir denge arayışının ifadesidir. Hikayenin Babil gibi sonlanmaması için…”.
Yukarıdaki metin kitabın arka kapak yazısından alınmıştır.
Kitabın Bibliyografik Künyesi
Kitap Adı             : Bölgesel Veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı, Yorumu ve Uygulaması
Yazar Adı              : Dr. Engin SELÇUK
Yayınevi                : TASAM Yayınları
Dili                         : Türkçe
Dizisi                      : Hukuk Serisi
Yayın yılı              : 2015
ISBN                       : 978-605-4881-08-6
Sayfa                     : 224 sayfa
Fiyatı                      : 17.00 TL
“20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan güvenlik odaklı Jeopolitik Bilimi, 21. Yüzyılın başlarında Devlet Adamlığı bilimi haline gelmiştir. Nasıl tıp doktorları anatomi gibi temel bilgilere sahip olmak zorunda iseler, stratejik bir makam işgal eden devlet mekanizması içindeki bütün görevliler de jeopolitik ve jeostrateji bilmek zorundadır. Bu eser, çevrenizde yeterince anlayamadığınız veya anlamakta güçlük çektiğiniz olay ve gelişmelerin arka planında yatan amaç ve sebepleri kolayca görmenizi sağlayacaktır. Eser içeriği ile sadece kamudaki kişileri değil, aynı zamanda başka ülkelere yatırım planları olan iş adamlarına, akademisyenlere, güvenlik sistemi içinde yer alan askerlere de yol gösterici prensip ve ölçütleri vermektedir. Eser kapsam ve içerik olarak hem teorik bilgileri hem de geçmiş ve günümüzdeki uygulama ve değerlendirmeleri de içerdiğinden, merak ettiğiniz veya ilginizi çeken konuların da cevaplarını bulabileceksiniz. Eseri hazmettiğinizde çok farklı bir öngörü kabiliyetine sahip olacağınızı söyleyebiliriz”.
Yukarıdaki metin kitabın arka kapak yazısından alınmıştır.
Kitabın Bibliyografik Künyesi
Kitap Adı             : Devlet Adamlığı Bilimi
Yazar Adı              : Dr. Nejat TARAKÇI
Yayınevi                : TASAM Yayınları
Dili                         : Türkçe
Dizisi                      : Uluslararası İlişkiler Serisi
Yayın yılı              : 2015
ISBN                       : 978-605-4881-03-1
Sayfa                     : 368 sayfa
Fiyatı                      : 25.00 TL
“Global value chains offer new opportunities for structural transformation İn Africa: instead of industrialising bottom up and building up all the Sectors required to compete in global markets, developing countries can İntegrate into global value chans at a spescific stage by catering spesific Skils or products. This opens up new and quicker routes for development.
Henri-Bernard Solignac-Kecınte, OECD Development Cente
Majority of African countries are trapped in the export of unsophisticated, Highly standard products that are poorly connected in the product space and whose sustain growth, governments must implement policies and provide Public inputs that will encourage the private sector to invest in new and More sophisticated activities. Getting out of the trap, that is, diversifying and upgrading its productive structure, is Africa’s key challenge.
Prof. John Anyanwu, African Development Bank
Africa has experienced a positive transformation in political, social and Economic terms. The African Union played a vital role in the development Of this transformation. Today, some of the fastest growing economies on The globe are African. Over the next decade the continent’s GDP is expect- Ed to maintain a positive increase on average an deven attain double Digits in some countries. Foreign Direct Investment has göne from $15 Billion in 2002 to $37 billion in 2006 and $46 billion in 2012. Also the Peace and security situation within the continent has significantly  İmproved, as the promation of good governance and Access to health Care, education and other basic social services.
Dr. Ibrahim Assane Mayaki, NEPAD Agency
Yukarıdaki metin kitabın arka kapak yazısından alınmıştır.
Afrika ekonomisi, son dönemde hızlı bir dönüşüm yaşamaktadır. 2000 yılında kıta genelindeki çatışmalara, ölümcül hastalıklara, kıtlıklara ve kötü yönetimlere vurgu yapan the Economist, Afrika’yı “Umutsuz Kıta” olarak nitelendirmiştir. Sonraki süreçte Afrika’nın yüksek büyüme oranları yakalaması, en hızlı büyüyen ekonomilere ev sahipliği yapması, zengin doğal kaynakları ve yabancı yatırımcıların sayısındaki artış karşısında the Economist, 2011 yılında Afrika’yı bu kez “Umutlu Kıta” olarak adlandırmıştır. Dünya Bankası ise yatırım potansiyeline atıfta bulunmak suretiyle, Afrika için 30 yıl önceki Çin, 20 yıl önceki Hindistan benzetmesinde bulunmuştur.
Kıta genelindeki ekonomik dönüşüm, bölgesel işbirliği sayesinde ivme kazanırken, dünya ekonomisi ile bütünleşmekte ve ortaklıklarını çeşitlendirmekte olan Afrika, yalnızca gelişmiş ülkelerin erişebildikleri bir pazar olmaktan çıkmış, hızlı sanayileşmekte olan ülkelerin de ilgi gösterdikleri bir pazar haline gelmiştir.
Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Avrupa Birliği ve Türkiye ile periyodik olarak icra edilmekte olan zirve toplantıları, ABD’nin 2013 yılında Afrika ile ilk kez bir liderler zirvesi gerçekleştirmesi, BRICS Grubu’nun ilgisi, Afrika’nın dış güçler nezdindeki stratejik önemini gözler önüne sermektedir. Söz konusu resmi zirvelerin yanı sıra liderlerin ziyaret trafiğindeki yoğunluk ve özel sektör temsilcileri nezdindeki iş forumları, Afrika’nın önemi teyit eden diğer göstergelerdir.
Bu tespitlerden yola çıkılarak hazırlanan çalışmada, Afrika’daki sektörel ve finansal dönüşüm süreci, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika Kalkınma Bankası, Afrika Eximbank, Afrika Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği başta olmak üzere önde gelen uzman kurum ve isimlerin müşterek katkılarıyla analiz edilmektedir.
Kitabın Bibliyografik Künyesi
Kitap Adı             : Sectorial and Financial Transfırmation in Africa, Opportinities and Risks - Afrika’da Finansal ve Sektörel Dönüşüm, Fırsatlar ve Riskler
Yazar Adı              : Ufuk TEPEBAŞ
Yayınevi                : TASAM Yayınları
Dili                         : İngilizce
Dizisi                      : Uluslararası İlişkiler Serisi
Yayın yılı              : 2015
ISBN                       : 978-605-4881-10-4
Sayfa                     : 120 sayfa
Fiyatı                      : 15.00 TL
“Transatlantik Ortaklık meselesi Türkiye’de çok yeni farkına varılan bir kavram ve açıkçası gündemde de hak ettiği yeri ve ilgiyi görmüyor. Sadece ABD ve AB arasında görüşülen bir serbest ticaret anlaşması gibi algılanıyor. Zira birçok ülke kendi aralarında bu serbest ticaret anlaşmalarını yürütüyor. Bunu da daha çok teknik heyetler devam ettiriyor. Ülke gündemini, bazı ekonomik sayfalar dışında, çok da ilgilendirmiyor. Keza karşı karşıya olduğumuz Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı süreci ne yazık ki ülkemizde çok da fark edilmiş değil. Teknik bir konu olarak algılanmaya devam ediyor. Belki bu çalışma ve diğer bazı etkinlikler de bu konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar diye düşünüyorum…”
“Özellikle son 10 yılı AB ile ABD’nin büyük ölçüde gözlemlemek ve kendilerini yeniden tanımlamakla geçirdiğini söyleyebiliriz. Yine bu 10 yıl içerisinde yaklaşmakta olanın farkına varmak noktasında da ciddi eleştiriler getirilebilir Batı bloğu açısından. Fakat gelinen noktada Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP – TTYO) süreci ile başlayan AB ile ABD arasındaki bu bir anlamdaki ekonomik entegrasyon sürecine NAFTA kapsamında Kanada ve Meksika’nın ve Transpasifik süreciyle Pasifik’teki geleneksel batılı müttefik ülkelerin de (Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda gibi) dahil olmasıyla aslında dünyanın üçte ikisinden fazlasını kontrol edecek yeni bir ekonomik güç doğuyor. “İktisadi NATO” olarak görülen bu anlaşma ile Dünya, gayri safi milli hâsılasının neredeyse yarısına tekabül ediyor.
Bu çalışmada, TTIP’in ekonomik verileri, hem AB hem de ABD nezdinde incelenmiş ve rakamlar neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmiştir. Anlaşma sürecinde yaşanan gelişmelerin, önce AB ve ABD, ardından Türkiye için ne anlama geldiği sorusuna cevap aranmıştır. Diğer yandan, anlaşmanın sosyal etkileri ve AB üyelik sürecindeki Türkiye’nin durumundaki yeri de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır”.
Yukarıdaki metin kitabın arka kapak yazısından alınmıştır.
Kitabın Bibliyografik Künyesi
Kitap Adı             : Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Avrupa Birliği ve Türkiye-Transatlantic Trade and Investment Partnership: European Union and Turkey
Editör Adı             : Tolga SAKMAN
Yayınevi                : TASAM Yayınları
Dili                         : Türkçe
Dizisi                      : Uluslararası İlişkiler Serisi
Yayın yılı              : 2015
ISBN                       : 978-605-4881-12-3
Sayfa                     : 240 sayfa
Fiyatı                      : 17.00 TL
“Pozitif verilere ve jeopolitik analizlere dayalı olarak hazırlanan aşağıdaki soruların cevaplarını ve merak ettiğiniz diğer konuları bu kitapta ilgi ile okuyacaksınız.
Kıbrıs neden Türkiye için bu kadar önemli?
NATO üyesi Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütüne girebilir mi?
Türkiye-Rusya ilişkileri neden hayatidir?
Son yıllardaki Türk dış politikası neden amaçlarına ulaşmadı?
Doğu Akdeniz neden geleceğin Basra Körfezi olacak?
Akdeniz kimin denizi?
İsrail İran'ın nükleer bomba yapmasından neden korkuyor?
Türkiye'deki füze kalkanı tesisi neden bu kadar önemli?
Avrupa Birliği dağılabilir mi?
İsrail ve Türkiye neden işbirliğine mahkûm iki ülkedir?
Amerikan doları savaş nedeni olabilir mi?”
Yukarıdaki metin kitabın arka kapak yazısından alınmıştır.
Kitabın Bibliyografik Künyesi
Kitap Adı             : Türkiye Merkezli Jeopolitik Analizler
Yazar Adı              : Dr. Nejat TARAKÇI
Yayınevi                : TASAM Yayınları
Dili                         : Türkçe
Dizisi                      : Uluslararası İlişkiler Serisi
Yayın yılı              : 2015
ISBN                       : 978-605-4881-04-8
Sayfa                     : 424 sayfa
Fiyatı                      : 25.00 TL
Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://tasamyayinlari.com/ sitesinden online olarak alınabilir.
 
TASAM Yeni Adresine Taşındı PDF Print E-mail
Tuesday, 10 June 2014 09:45

TASAM Yeni Adresine TaşındıTASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yarımada’nın en nezih semtlerinden Hırkai Şerif’teki asırlık bir konağa taşındı. Fatih ilçesinde Eski Ali Paşa Caddesi’ndeki 20 kapı numaralı Konak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile “Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş bir19. yüzyıl eseri. Dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan 4 katlı bina ahşap ve yığma kârgir yapısı ve estetik mimari tasarımı ile dikkat çekiyor.

Read more...
 
Al Qaeda and what comes next after the death of Osama Bin Laden PDF Print E-mail
Tuesday, 17 May 2011 10:11

10th May 2011

The death of Osama Bin Laden was a victory on the war on terror for the United States and its allies. Although the battle is being won, the war on terror is still very much prevalent and real. The death of Osama Bin Laden will not crush Al Qaeda’s international organization and its affiliates groups or its ideological goals. The threat of international terrorism will still remain and though his followers will mourn his death, they will prevail in administrating his leadership mission.

Read more...